Gebruiksvoorwaarden

Dit zijn de voorwaarden voor het gebruik van de dienst die wij, Cumulus, jou leveren. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze voorwaarden akkoord, met inbegrip van het beleid waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen (zoals ons privacybeleid). Omdat onze diensten snel kunnen veranderen, kunnen deze voorwaarden ook veranderen (zie: Revisies). De meest recente voorwaarden zijn steeds van toepassing. Neem contact met ons op als je een vraag hebt.

Wat leveren wij?

Wij leveren:

 • een lesmethode die je digitaal kan lezen en downloaden via een browser;
 • papieren werkboeken die bij de lesmethode kunnen worden gebruikt;
 • een toetsmaker waarmee je via de browser toetsen en examens kunt samenstellen en downloaden;
 • Supersamengevat, een papieren examenbundel aangevuld met antwoorden in digitaal formaat.

Het aanbieden van digitale materialen middels het Cumulus platform noemen we in deze voorwaarden de Dienst. Voor de volledige toegang tot onze Dienst vragen we een vergoeding van de onderwijsinstelling waar jij docent of leerling bent.

Wij behouden ons het recht voor om de Dienst op te schorten, aan te passen of te stoppen. Door onze dienst te gebruiken, ga je met deze algemene voorwaarden akkoord, met inbegrip van het beleid waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen (zoals ons privacybeleid).

Wat kan je van ons verwachten?

Wij zijn trots op onze Dienst en de inhoud die wij beschikbaar stellen. Maar er kunnen zich altijd onverwachte gebeurtenissen voordoen. Cumulus behoudt zich het recht voor om de Dienst te annuleren, te onderbreken, of de inhoud te herschikken of te wijzigen.

Je begrijpt en gaat ermee akkoord dat het gebruik van onze Dienst op eigen risico is. Cumulus geeft geen garantie:

 • dat de Dienst zal voldoen aan je eisen
 • dat de Dienst ononderbroken, veilig of foutloos zal zijn
 • dat de Dienst alle eindtermen zoals bepaald door het College van Toetsen en Examens voor de relevante vakken bevat.

Je gebruikt onze Dienst voor eigen risico. Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schade die je als gevolg van het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van onze Dienst mocht lijden, behalve voor zover die schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.

Hoe kan je de Dienst gebruiken?

Je kunt onze Dienst gebruiken door je hier met naam en e-mailadres in te schrijven. Je krijgt dan van ons een persoonlijk account, met gebruikersnaam en wachtwoord. Wij noemen deze account de "Demoaccount". De Demoaccount is onbeperkt geldig en te gebruiken. Je kan met de Demoaccount een beperkte set lesmaterialen downloaden.

Op het moment dat je als Demoaccount gebruiker de Dienst volledig wilt gebruiken, moet de onderwijsinstelling waaraan je verbonden bent een "Onderwijsinstellingscontract" met Cumulus afsluiten. Je kan de onderwijsinstelling verwijzen naar deze pagina.

Nadat de onderwijsinstelling, waaraan een "Demoaccount" gebruiker verbonden is, een Onderwijsinstellingscontract met Cumulus heeft afgesloten, verandert zijn accountstatus naar een volledig account.

Mocht je al verbonden zijn aan een onderwijsinstelling die een contract met ons heeft afgesloten, dan kun je ook direct na de verificatie van je account aangeven wie de administratieve contactpersoon is van de onderwijsinstelling waaraan je verbonden bent. Je krijgt daarna volledige toegang tot onze Dienst.

Wat mag je met onze materialen doen?

Cumulus biedt via de Dienst digitaal lesmateriaal aan, waaronder:

 • Lessen
 • Samenvattingen
 • Aanvullingen
 • Kleine opgaven
 • Grote opgaven
 • Examenopgaven
 • Tips en trucs
 • Toetsopgaven
 • Schoolexamenopgaven
 • Werkboeken
 • Begrippen
 • Digitale formatieve toetsen ("Test jezelf")
 • Supersamengevat examenbundels

Je mag digitaal lesmateriaal van Cumulus natuurlijk gebruiken en aanpassen. Als je een leerling bent, mag je de materialen, eventueel aangepast, ook delen met de leerlingen uit je klas. Als je een docent bent mag je de materialen, eventueel aangepast, delen met de leerlingen uit je klassen en met docenten van je onderwijsinstelling. Je mag deze materialen dus niet publiek toegankelijk maken op het internet.

Deze toestemming eindigt op het moment dat het contract met de onderwijsinstelling is beëindigd. Deze toestemming is niet overdraagbaar.

Let op dat als je aanpassingen aan de materialen deelt met ons, je Cumulus toestemming geeft om die aanpassingen te verwerken in haar eigen materiaal dat via de Dienst wordt verspreid (zie onderstaand voor een uitgebreidere toelichting op die toestemming).

Wat verwachten we van leerlingen en docenten?

De Dienst wordt gebruikt door leerlingen en docenten. Sommige voorwaarden gelden voor beide groepen gebruikers, en sommige voorwaarden slechts voor één van de twee groepen. Hieronder beschrijven we wat we verwachten van beide groepen.

We verwachten dat we materiaal dat je met ons deelt, mogen gebruiken

Cumulus stelt je in staat om materiaal met Cumulus te delen, zoals feedback op lessen, eigen gemaakte opgaven, en andere opdrachten die je instuurt naar de medewerkers van Cumulus. Je behoudt de intellectuele eigendomsrechten op dit materiaal.

Als je met Cumulus dit soort materiaal deelt, geef je Cumulus wel toestemming om dit materiaal (eventueel aangepast) te verwerken in haar eigen materiaal dat via de Dienst wordt verspreid, en dus het door jou gedeelde materiaal te bewerken en (eventueel aangepast) openbaar te maken en te verveelvoudigen voor alle doeleinden. Dat houdt ook in dat Cumulus dit materiaal (eventueel aangepast) mag gebruiken in fysieke uitgaven. Deze toestemming is overdraagbaar, wereldwijd, oneindig, gratis en kan niet worden ingetrokken. Je garandeert ook dat je die toestemming kán geven. Je doet daarnaast afstand van een eventueel recht op naamsvermelding door Cumulus.

Wij beoordelen of het materiaal dat je met ons deelt, voldoet aan onze kwaliteitseisen. We kunnen beslissen om het materiaal niet via onze Dienst te delen, of het aan te passen.

Het is verboden onze Dienst te gebruiken om inhoud te delen die:

 • Intellectuele eigendoms-, privacy- of andere rechten schendt. Deel geen inhoud waarvan je niet het recht hebt om deze te delen.
 • Reclame of promotionele informatie bevat.

We verwachten dat je je fatsoenlijk gedraagt

We verwachten dat je als gebruiker van onze Dienst je fatsoenlijk gedraagt. Het is verboden om:

 • Meer dan één account te registreren voor jezelf bij Cumulus.
 • Jezelf toegang te verschaffen tot het account van een andere gebruiker van de Dienst.
 • Anderen toegang te geven tot jouw account bij de Dienst.
 • Het materiaal dat via onze Dienst wordt aangeboden te verkopen of verspreiden in strijd met de licentie die Cumulus heeft gegeven.

We verwachten dat je ons informeert over hacks

We spannen ons in om de veiligheid van onze gebruikers te waarborgen. Cumulus kan echter niet garanderen dat onze beveiligingsmaatregelen niet worden doorbroken. Gelieve ons onmiddellijk van enig ongeoorloofd gebruik van je account op de hoogte te stellen door te mailen naar [email protected].

We willen je ook vragen om eventuele kwetsbaarheden in onze systemen waarop je stuit aan ons te melden, zodat wij die kunnen repareren.

Wat verwachten we van leerlingen?

Als je een leerling bent, ga je door gebruik te maken van de Dienst daarnaast akkoord met de voorwaarde dat je geen oplossingen voor huiswerk, quizzen, examens, projecten en andere opdrachten die binnen Cumulus worden opgegeven beschikbaar zal maken voor iemand anders (behalve voor zover een opdracht hierom vraagt).

De Dienst is alleen beschikbaar voor leerlingen van een Nederlandstalige onderwijsinstelling. Volledige toegang tot de Dienst is alleen beschikbaar voor leerlingen van een onderwijsinstelling die een contract met Cumulus heeft afgesloten. Door gebruik te maken van Cumulus bevestig je dat je aan deze voorwaarden voldoet. Wij hebben het recht te controleren of een leerling ook echt verbonden is aan een dergelijke instelling. Als dit niet het geval is, heeft Cumulus het recht je de toegang tot de dienst te ontzeggen.

Wat verwachten we van docenten?

Cumulus is alleen beschikbaar voor docenten van een school die een contract met Cumulus hebben afgesloten. Docenten zijn natuurlijke personen, gekwalificeerd tot lesgeven, verbonden aan Nederlandstalige onderwijsinstellingen. Door gebruik te maken van Cumulus bevestig je dat je zo'n docent bent. Cumulus heeft het recht om zowel schriftelijk als telefonisch te verifiëren of een gebruiker een docent is.

Hoe kan je de Dienst stoppen?

Je kunt als docent én als leerling op elk moment stoppen met het gebruik van de Dienst. Stuur een e-mail naar [email protected], en wij heffen je account op.

Wanneer mogen wij een account beëindigen?

Wij kunnen een account van een gebruiker beëindigen als die gebruiker in strijd met deze voorwaarden of toepasselijke wet- en regelgeving handelt, of als de onderwijsinstelling van die gebruiker de overeenkomst met ons niet nakomt.

Waar kan ik een klacht achterlaten?

Als je een klacht hebt, dan horen we dat graag. Stuur je klacht naar [email protected] en we zullen spoedig reageren.

Welk recht en welke rechter is van toepassing op het gebruik van onze Dienst?

Op alle geschillen over het gebruik van onze Dienst is Nederlands recht van toepassing. Door de Dienst te gebruiken ga je akkoord met de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Amsterdam, Nederland.

Bestellingen en totstandkoming van overeenkomsten

Cumulus heeft het recht een bestelling zonder opgave van redenen te weigeren. Ook na aanvaarding van een bestelling is Cumulus gerechtigd deze zonder opgave van redenen te annuleren, in welk geval Cumulus niet is gehouden tot meer dan de restitutie van het eventueel door de klant al vooruitbetaalde.

Wijzigingen in een bestelling moeten door de klant tijdig en schriftelijk aan Cumulus worden doorgegeven en zijn slechts van kracht, als zij door Cumulus uitdrukkelijk worden aanvaard.

Eigendomsvoorbehoud

Cumulus behoudt zich het eigendom voor van alle door haar aan de klant geleverde goederen, inclusief de feitelijke aflevering, zolang de klant niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings-)verplichtingen jegens Cumulus, daaronder mede begrepen de koopsom, rente en kosten, vorderingen ter zake van een tekortschieten in de nakoming van enige overeenkomst en alle overige vorderingen van Cumulus bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW.

Facturering

Definitieve aantallen leerlinglicenties kunnen doorgegeven worden tot 2 weken na de start van het lopende schooljaar van de betreffende schoolregio. In de factuur wordt gerekend met het aantal opgegeven licenties. Bij meerverbruik gedurende het schooljaar behoudt Cumulus zich het recht voor dit op basis van nacalculatie achteraf in rekening te brengen. Door Cumulus verzonden facturen zijn niet bindend, in die zin dat indien in facturen bij vergissing onjuiste bedragen worden vermeld, Cumulus het recht heeft om correctiefacturen na te zenden.

Retourzendingen

Voor bestellingen waarbij de Cumulus inhoud geleverd wordt op een materiële drager (Werkboeken, Supersamengevat) geldt uitdrukkelijk geen recht van retour. In het geval Cumulus Educatie BV in een concreet geval toch retouren toestaat, worden daar voorwaarden aan verbonden.

Revisies

Hieronder vind je een lijst van alle wijzigingen die we in onze voorwaarden maakten.

 • [v01-20150804]: Eerste versie van de Cumulus algemene voorwaarden
 • [v02-20160202]: Aangepast aan nieuwe voorwaarden proefaccount
 • [v03-201611]: Aangepast aan nieuwe demo
 • [v04-20180212]: Aangepast aan toetsmaker & werkboeken
 • [v05-20181127]: Cumulus gebruiksvoorwaarden (docenten en leerlingen) en algemene voorwaarden (scholen) gesplitst.
 • [v06-20210610]: De volgende zin is verwijderd: "Als je jonger dan 16 jaar oud bent, bevestig je hierbij ook dat je voor het gebruik van de Dienst – inclusief het geldende privacybeleid – toestemming hebt gekregen van je wettelijk vertegenwoordiger (meestal je ouders)".
 • [v07-20210602]:  Herindeling sectie "Wat leveren wij?". Toevoeging "Digitale formatieve toetsen" en "Supersamengevat" onder "Wat mag je met onze materialen doen?". Toevoeging "Supersamengevat" onder "Retourzendingen".
 • [v08-20230221]:  Aanvulling sectie "Facturering". Toevoeging "termijn doorgeven definitieve aantallen leerlinglicenties” en “voorbehoud nacalculatie meerverbruik".
 • [v09-20240618]:  Aanvulling sectie “Wat mag je met onze materialen doen?”

Contact

Stuur een email naar [email protected]

Bestellen

Economie

Bedrijfseconomie

Producten

Bestellen

Cumulus